یکی از بخشهای جذاب هر سفر خرید و سوغاتی های محلی منطقه است برای تجربه این خرید ها می توانید سری به فروشگاه محصولات محلی در ساختمان مرکز اکوتوریستی بزنید و پس از دیدن نمونه های متنوع خوراکی و صنایع دستی محلی با خرید خود از کسب و کارهای محلی و تولیدات زنان روستا حمایت کنید.