ورود گردشگران به روستای جیر سر باقر خاله سرآغازی بر شکل گیری کسب و کارهای مرتبط با گردشگری بود و امروز اقامتگاه های بوم گردی و محلی زیر می توانند پذیرایی اقامت محلی در روستا باشند تا شما فرصت بیشتری برای بهره مندی از آرامش هوای پاک و تجربه های خاص این روستا داشته باشید.